Biz hakda

Pekin Dwin Technology Co., Ltd.

Iki gezek ýeňiş gazan, bilelikde ulal

Kompaniýanyň tertibi

2003-nji ýylda Pekiniň Zhongguancun şäherinde "Hytaýyň Silikon jülgesi" DWIN döredildi.DWIN ortaça ýyllyk 65% ösdi.Şeýle hem bu kompaniýa, Hytaýda Pekinde, Sýuçhouou, Hangzhou, Çaňşa, Guan Guangzhouou we Şençzhenen sebitlerinde marketing we amaly goldaw merkezlerini döretdi, şeýle hem Hindistan, Polşa, Braziliýa we ABŞ ýaly daşary ýurtlarda, müşderilere hyzmat edýär. dünýä.

DWIN tehnologiýamyz bilen durmuşymyzy üýtgetmekde dowam edýärousMüşderiler üçin gymmatlyk döredýär, "Iki gezek ýeňiş gazanmak, bilelikde ösmek" -e bolan ynamy saklaýar we "Jemgyýet tarapyndan giňden tanalýan giňişleýin ylym we tehnologiýa kärhanasy" maksadyna ýetmäge çalyşýar.

"Win-win" işewürlik pelsepesine eýerip, DWIN adam bilen maşynlaryň özara täsirleşmegine (HMI) çözgütlere ünsi jemleýär we şeýlelik bilen akylly LCM-iň gözleginden başlap, CPU dizaýnyna esas bolup, hatda integrasiýa boýunça ösüşi kem-kemden durmuşa geçirdi. tutuş pudak zynjyry tehnologiýasy.

2017-nji ýylda DWIN tarapyndan işlenip düzülen HMI üçin ilkinji ASIC T5 resmi taýdan çykdy.2019-njy ýylda T5L1 we T5L2 üstünlikli köpçülikleýin öndürildi.2020-nji ýylda T5L0 we resmi taýdan çykaryldy.T5L0, T5-iň arzan bahasy.DWIN-iň T5 we T5L esasly önümleri iberişi şu wagta çenli onlarça million bölege ýetdi.

2021-nji ýylda T5G we M3 MCU-nyň täze nesliniň çykarylmagyna garaşylýar.T5G, 4K multimediýa gaýtadan işlemegi goldaýan AI dört ýadroly HMI ASIC.M3 MCU esasan ýokary öndürijilikli analog signallary gaýtadan işlemek üçin ýokary çykdajyly lokalizasiýa çözgütlerini üpjün edýär.

DWIN IoT-nyň ösüş tendensiýasyny yzarlaýar.2018-nji ýyldan başlap, DWIN innowasiýa we täsirli AIoT çözgütlerini işe girizip, bulut ösüş platformasyny üstünlikli çykardy.DWIN Bulut platformasy has uzakdan dolandyrmak we maglumatlary dolandyrmak bilen ulanyjylara kömek edip biler.

Haryt
Önümçilik kuwwaty

DWIN, Hunan welaýatynyň Taoýuan etrabynda umumy ulanylýan meýdany 250,000 inedördül metre barabar uly önümçilik we hyzmat bazasy bolan DWIN Ylym seýilgähine eýedir.Seýilgäh 10 LCM setir, aýda 2,500,000 bölek bilen düzülendir;LCD 30 günlük zarýadly barlag, 2 000 000 bölege çenli bir wagtyň özünde garramagy goldaýar;RTP liniýasy, aýda 500,000 bölek;CTP liniýasy, aýda 1 000 000 bölek;Aýna örtükli plastinka çyzyklaryny yzygiderli giňeltmek, maksat üçin aýda 2 000 000 bölek;10 SIEMENS SMT setir, 300,000 pph;Ulanyjynyň kiçi partiýa (500 toplumdan az) synag buýrugyna jogap bermek üçin çeýe, aýda kuwwaty 1,6 million bölek bolan 10 sany awtomatiki SMT liniýasy;Metal plastinka we möhürleme çyzyklary;Sanjym galyplaýyş liniýalary we ş.m. Mundan başga-da, DWIN-iň esasy bölekleri bilen baglanyşykly 11-den gowrak üpjün ediji DWIN ylym seýilgähinde ýerleşdi.Örän integrirlenen senagat zynjyry, gözleg we ösüş esasynda çalt we ýokary hilli önüm öndürmek üçin DWIN üçin ygtybarly kepillik berýär.

Indi, şol bir wagtyň özünde, DWIN önümçilik liniýalarynyň awtomatlaşdyryş derejesini we intellekt derejesini ýokarlandyrmak üçin akylly önümçilik R&D inersenerleriniň ajaýyp toparyny döretdi.

Mundan başga-da, ERP ulgamy arkaly DWIN ylmy, täsirli we ýokary standartlaşdyrylan köp ölçegli senagat zynjyryny dolandyrmagy amala aşyrdy.Ulgam özbaşdak ösdürilýär we DWIN tarapyndan yzygiderli optimallaşdyrylýar we kämilleşdirilýär.Şeýlelikde, DWIN tehniki artykmaçlyklary bazar artykmaçlyklaryna öwürýär.DWIN senagat awtomatizasiýasy, lukmançylyk we gözellik, täze energiýa we ş.m. ýaly köp ugurly gözleglerde has uzaklaşýar we 60 000 töweregi müşderiniň ynamyny we goldawyny gazandy.

Topar
Waka