Giriş

At goýmak düzgüni
Programma derejesiniň beýany
Degişli gysgaldylan düşündirişler
At goýmak düzgüni

(Mysal üçin DMT10768T080_A2WT alyň)

Görkezme

DM

DWIN akylly LCM-leriň önüm çyzygy.

T

Reňk: T = 65K reňk (16bit) G = 16,7M reňk (24bit).

10

Gorizontal çözgüdi: 32 = 320 48 = 480 64 = 640 80 = 800 85 = 854 10 = 1024 12 = 1280 13 = 1364 14 = 1440 19 = 1920.

768

Dik çözgüdi: 240 = 240 480 = 480 600 = 600 720 = 720 768 = 768 800 = 800 108 = 1080 128 = 1280.

T

Programmanyň klassifikasiýasy: M ýa-da L = applicationönekeý programma derejesi C = Söwda derejesi T = Senagat derejesi K = Lukmançylyk derejesi Q = Awtoulag derejesi S = Harby dereje F = Önüm amaly çözgüt platformasyny birleşdirýär.

080

Ekranyň ölçegi: 080 = Ekranyň diagonal ölçegi 8 dýuým.

-

 

A

Klassifikasiýa, 0-Z, bu ýerde A DGUSII ýadrosyna esaslanýan DWIN akylly LCM-leri aňladýar.

2

Enjamlaryň seriýa belgisi: dürli enjam wersiýalary üçin 0-9.

W

Giň işleýän temperatura.

T

N = TP TR bolmasa = Çydamly sensor paneli TC = Kuwwatly duýgur paneli T = TP bilen.

Bellik 1

Hiç biri = Adaty önüm, Z ** = ODM önümi, ** 01-den 99-a çenli.

Bellik2

Hiç biri = Adaty önüm, F * = Giňeldilen fleş (F0 = 512MB F1 = 1GB F2 = 2GB).

Programma derejesiniň beýany
Programma derejesi Düşündiriş
Sarp ediji derejesi Uzak wagtlap açyk howada ulanmak goldanylmaýar.LED ömri 10,000 sagat.Birnäçe ekranda ýalpyldawuk we UV garşy aýratynlyklary bar bolsa-da, daşarda uzak wagtlap ulanmak maslahat berilmeýär.
Gözellik derejesi Uzak wagtlap açyk howada ulanmak goldanylmaýar.LED ömri 10,000 sagatdan gowrak.LCD çykdajylary talap edýän müşderiler üçin amatly telewizor filmini ulanýar.
Söwda derejesi Uzak wagtlap açyk howada ulanmak goldanylmaýar.LED ömri 20,000 sagat.Käbir ekranlar ýalpyldawuk we UV garşy aýratynlyklary bilen.Emma daşarda uzak wagtlap ulanmak maslahat berilmeýär.
Senagat derejesi Daşarda ulanmak goldaýar.LED ömri 30,000 sagat.Zawodda öndürilen LCD-ler 15-30 günlük garrylyk synagyny geçirer.
Awtoulag bahasy Daşarda ulanmak goldaýar.LED ömri 30,000 sagat.Zawodda öndürilen LCD-lerde 30 günlük garrylyk synagy we zawoddan çykmazdan ozal konformal örtük we titremä garşy bejergi bilen bilelikde 72 sagat 50 ° C ýokary temperatura garrylyk synagy bolar.
Lukmançylyk derejesi Daşarda ulanmak goldaýar.LED ömri 30,000 sagat.Zawodda öndürilen LCD-lerde 30 günlük garrylyk synagy we zawoddan çykmazdan ozal konformal örtük we titremä garşy bejergi bilen bilelikde 72 sagat 50 ° C ýokary temperatura garrylyk synagy bolar.CE B standartlaryna laýyk gelýän EMC bejergisi.
Gödek gurşaw programmasy Daşarda ulanmak goldaýar.LED ömri 50,000 sagat.Zawodda öndürilen LCD-lerde 30 gün garrylyk synagy we 72 sagat 50 ° C ýokary temperatura garrylyk synagy bolar.DÖB üçin ýörite bejergi, titremä garşylyk, laýyk örtük, açyk amaly goramak we ş.m.
COF gurluşy COF, ýagtylyk we gurluş aýratynlyklary, arzan bahaly we aňsat önümçilik aýratynlyklary bilen ýönekeý amaly önümlere bagyşlanan müşderiler üçin iň oňat saýlawdyr.
Degişli gysgaldylan düşündirişler

Kategoriýa

Gysgaça söz

Görkezme

Hemmesi

***

Bu model bu funksiýany goldamaýar.

Gabyk

PS1

Içerde ulanmak üçin plastik gabyklar.Daşky temperatura (çäkden daşarda) we UV zaýalanmagyna sebäp bolup biler.

PS2

Açyk we içerde ulanylýan plastik gabyklar. UV goragy bilen ýokary ýa-da pes temperaturada deformasiýa bolmazdan.

MS1

Gurulmasy bir LCD-e meňzeýän poslamaýan polat we demir çarçuwaly akylly LCM-ler.

MS2

Alýumin garyndysy ýapyk we açyk gurşawda işläp bilýän demir gabykdan ölýär.

LCD

TN

Adaty görmek burçy TN TFT LCD.Görüş burçunyň adaty bahasy 70/70/50/70 (L / R / U / D).

EWTN

Giňiş burç TN TFT LCD.Görüş burçunyň adaty bahasy 75/75/55/75 (L / R / U / D).

IPS

IPS TFT LCD.Üstünlikleri: ýokary kontrast gatnaşygy, reňkleri gowy dikeltmek, giň görmek burçy (85/85/85/85).

SFT

SFT TFT LCD.Üstünlikleri: ýokary kontrast gatnaşygy, reňkleri gowy dikeltmek, giň görmek burçy (88/88/88/88).

OLED

OLED LCD.Üstünlikleri: ýokary kontrast gatnaşygy, ýokary reňkiň dikeldilmegi, doly görmek burçy, süýrülýän kölegesiz ýokary tizlikli displeý.Adetmezçilikleri: gymmat, gysga ömri, ýetişmedik prosesi, ygtybarlylygy pes.

Panel degiň

R4

4 simli garşylykly sensor paneli.

R4AV

Daşky programma üçin UV goragly 4 simli garşylykly sensor paneli.

R5

5 simli garşylykly sensor paneli.

R5AV

Daşky programma üçin UV goragly 5 simli garşylykly sensor paneli.

CP

G + P sygymly sensor paneli esasan uly göwrümli ekranlar üçin ulanylýar.

CG

G + G kuwwatly duýgur paneli, duýgurlygy öň gyzgyn aýna ýa-da akril paneli ulanmak üçin sazlap bolýar.

CGAV

Daşarda ulanmak üçin ýalpyldawuk we UV goragly G + G kuwwatly duýgur panel.Duýgurlygy öň gyzgyn aýna ýa-da akril paneli ulanmak üçin sazlap bolýar. (CG-iň bahasyndan 2-3 esse).

RTC

BT

RTC-iň ätiýaçlyk güýji CR 3220 ýa-da CR 1220 litiý-ion batareýasy. Batareýanyň ömri 1-5 ýyl (batareýa we hyzmat gurşawyna baglylykda).

FC

Farad kondensatoryny RTC ätiýaçlyk güýji hökmünde ulanyň we öçürilenden soň 30 gün töweregi RTC üpjün edip biler, hyzmat ömri problemasyz ..

Oryat

1G

Gurmak 1Gbit (128Mbaýt) NAND Flash ýady.

2G

Gurmak 2Gbits (256Mbaýt) NAND Flash ýady.

4G

Gurmak 4Gbit (512Mbaýt) NAND Flash ýady.

8G

Gurmak 8Gbit (1Gbaýt) NAND Flash ýady.

16G

Gurmak 16Gbits (2Gbaýt) NAND Flash ýady.

Ightagtylyk

A

Ightagtylyk goşulmasy A (mysal üçin, 500A görnüşi saýlama belligi), ýokary ýagtylyk önümleri üçin ulanylýan daşky ýagtylygyň üýtgemegi bilen iň ýokary yşyk ýagtylygynyň awtomatiki usulda sazlanyp biljekdigini görkezýär.

Signal interfeýsi

TTL

3.3V-5V TTL / CMOS, doly dupleks UART interfeýsi, iň ýokary tizligi 16 Mbit / s.

232

EIA232-F derejeli spesifikasiýa laýyk gelýän doly dupleks UART interfeýsi, 15KV ESD interfeýs goragy, iň ýokary tizlik 250kbps.

TTL / 232

3.3V-5V TTL / CMOS / RS232, doly dupleks UART interfeýsi.TTL (fazada) ýa-da 232 (gaýtadan işlemek fazasy), iň ýokary tizlik 16 Mbit / s saýlamak üçin jumper ulanyň.

485

EIA485-A derejeli spesifikasiýa laýyk gelýän ýarym dupleks UART interfeýsi, 15KV ESD interfeýs goragy, iň ýokary tizlik 10 Mbit / s.

232/485

Iki interfeýs birmeňzeş simli portdan gelýär, içi birleşdirilen.

Ösüş tertibi

TA

DWIN seriýa port görkezmesi UI ösüş tertibini düzdi.Adaty operasiýa platformasyna M100 / M600 / K600 / H600 / K600 + / T5UIC2 girýär, olaryň arasynda L seriýasy ýokary hilli ses çalmagyny goldaýar.

TC

Instrumenteke-täk T5 CPU-dan ybarat UI ösüş tertibi akylly LCM (T5UIC1, T5UIC4 platformasy) görkezme başlangyç neşiri.

DGUS

K600 + ýadrosyna esaslanan DGUS UI ösüş tertibi, real däl DWIN OS-y goldaýan 200ms UI täzeleniş sikli.

DGUSM

ARM platformasynda işleýän, bölekleýin DWIN OS funksiýasyny goldaýan we täze ulanyjylara maslahat berilmeýän DGUS (Mini DGUS) UI ösüş tertibi.

DGUSL

DWIN OS (T5UIC3 platformasy) goldamaýan, T5 CPU-da işleýän ýokary çözgütli lite DGUS UI ösüş tertibi.

DGUS II

DWIN T5 / T5L ASIC esasly DGUS UI ösüş tertibi, 40-60ms UI täzeleniş sikli, ýokary hilli ses oýnamak, DWIN OS.-nyň hakyky wagtda işlemegi. Adaty platformalarda T5UIDI / D2 / D3 / T5L ..

Ulanyjy interfeýsi

10P10F

10pin 1.0mm aralyk FCC interfeýsi.Köpçülikleýin önümçilik üçin iň amatlydyr.

40P05F

40pin 0,5 mm aralyk FCC interfeýsi.

6P25P

6pin 2,54 mm aralyk rozetka.

8P25P

8pin 2,54 mm aralyk rozetkasy.

8P20P

8pin 2.0mm aralyk SMT rozetkasy.

6P38P

6pin 3.81mm aralyk feniks terminaly rozetkasy.

8P38P

8pin 3.81mm aralyk feniks terminaly rozetkasy.

10P51P

10pin 5.08mm aralyk sim geçiriji terminaly.