DGUS

Ulanyjy interfeýsi

Bular DGUS programma üpjünçiliginiň esasy interfeýsleri.Näçe täzeleniş etsek-de, ulanyjylar ajaýyp we amatly tejribe gazanyp biler ýaly, her dürli çylşyrymly funksiýalary esasy interfeýslere birleşdirmeýäris we elmydama ýönekeý saklaýarys.

Funksiýalar

Programma üpjünçiliginiň amatlylygyny ýokarlandyrmak, ulanyjylaryň okuw wagtyny azaltmak we programma üpjünçiliginiň işleýşini baýlaşdyrmak maksady bilen DGUS-yň gaýtalanmagynyň üstünde yzygiderli işleýäris.Häzirki wersiýasy 25 displeý dolandyryşy we 13 duýgur dolandyryşly DGUS V7.6.

Egrilik ekrany, ikonanyň superpozisiýasy, ikonanyň animasiýasy, bölekleýin ýagtylygy sazlamak, aýlanyşy sazlamak we aýdym-saz çalmak ýaly köp funksiýany gaty az ädim bilen amala aşyryp bilersiňiz.

1
2

Demo

DGUS funksiýany ösdürmek üçin az wagt sarp edýär.Öwrenmek gaty aňsat.

“YouTube” -da başga-da köp wideo sapaklary bar.Şeýle hem, forumda sorag-jogaplary çözmek üçin aýratyn müşderi hyzmat toparymyz bar.DWIN, DGUS ulanyjylary üçin ösüşi aňsatlaşdyrmaga bagyşlandy.

DWIN Tehnologiýasyny YouTube-da ýa-da Downloadüklemek sütüninde gözläp bilersiňiz.